Camps electromagnètics

MESURES DE CAMPS ELECTROMAGNÈTICS DE TELEFONIA MÒBIL, WIFI, DECT, TRANSFORMADORS I LÍNIES D’ALTA TENSIÓ, INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, …

 • CAMPS ELECTROMAGNÈTICS D’ALTA FREQÜÈNCIA (TELEFONIA MÒBIL, WIFI, DECT, …)
 • CAMPS MAGNÈTICS DE BAIXA FREQÜÈNCIA (TRANSFORMADORS, LÍNIES D’ALTA TENSIÓ, …)
 • CAMPS ELÈCTRICS DE BAIXA FREQÜÈNCIA (INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, …)
 • Estudis científics demostren la correlació entre l’augment del risc de contraure càncer, leucèmia, trastorns nerviosos, danyar l’ADN de les cèl·lules i altres malalties i l’exposició als camps electromagnètics a llarg termini
 • Depèn del temps d’exposició, del nivell d’exposició i de la sensibilitat de la persona

CAMPS ELECTROMAGNÈTICS D’ALTA FREQÜÈNCIA (TELEFONIA MÒBIL, WIFI, DECT, …)

 • Mesures de camps electromagnètics d’alta freqüència generats per les antenes de telefonia mòbil, WiFi, telèfons sense fil amb tecnologia DECT, …
 • Solucions per disminuir i eliminar els efectes nocius per a la salut
 • Mesures de camps electromagnètics d’alta freqüència en 3 dimensions en un ampli rang de freqüències (10MHz-8GHz)
 • Mesures de camps electromagnètics d’alta freqüència amb analitzador d’espectre per conèixer l’origen de les mateixes: quina companyia de telefonia mòbil, WiFi, DECT, …

S’aconsella:
1. Utilitza auriculars amb cable per parlar per telèfon mòbil, perquè a l’augmentar la distància amb la font, la radiació es redueix en aproximadament un 90%
2. No mantenir els telèfons mòbils a prop del cos, especialment del cor i altres òrgans sensibles
3. Desconnectar les dades mòbils i WiFi del telèfon mòbil quan no s’utilitzi
4. Si es necessari un telèfon sense fils utilitzar els de tecnologia ECO DECT com el Swiss Voice Epure ja que “només” irradia quan s’està parlant
5. Intenta no fer servir el WIFI o utilitzar-lo el menys possible i apagar durant la nit

Mesura de camps electromagnètics d’alta freqüència a prop d’un router amb WiFi i telèfon sense fils

C:\Users\Jose\Documents\A.M 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\Web2018\Photos\2020\ElecMagHFH.JPG

L’analitzador d’espectre (blau) mostra només el valor de cada freqüència per separat en una direcció/dimensió (serveix per saber l’origen) i amb el mesurador de 3 dimensions (gris) mesurem la radiació total de totes les fonts (diverses freqüències)

C:\D\1A.M 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\Web2018\Photos\2020\HF.JPG

CAMPS MAGNÈTICS DE BAIXA FREQÜÈNCIA (TRANSFORMADORS, LÍNIES D’ALTA TENSIÓ, …)

 • Mesures de camps magnètics de baixa freqüència en un ampli rang de freqüències (16Hz-100kHz)
 • Mesures de camps magnètics de baixa freqüència en 3 dimensions
 • Els camps magnètics de baixa freqüència són generats pels dispositius elèctrics quan estan en funcionament, també transformadors i línies d’alta tensió
 • Hi ha línies d’alta tensió soterrades a les ciutats
 • Científics a l’Institut Karolinska a Suècia van desenvolupar un estudi tenint en compte les persones que havien viscut a prop de les línies d’alta tensió
 • Van mostrar una correlació entre l’augment del risc de contraure càncer i l’exposició a camps magnètics, i van suggerir un límit de camp magnètic de baixa freqüència de 200 nT
 • El Govern de Suècia va desenvolupar una legislació per limitar l’exposició de les persones a 200 nT. El límit a Espanya és de 100000 nT

Es van mesurar 23nT molt a prop del microones sense funcionar i 1936nT més lluny del microones en funcionament

C:\Users\Jose\Documents\A.M 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\Web2018\Photos\2020\MagL_H.jpg

Mesurador de camp magnètic en baixa freqüència en 3 dimensions: 0,53 μT = 530 nT

C:\D\1A.M 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\Web2018\Photos\2020\MagLF.JPG

CAMPS ELÈCTRICS DE BAIXA FREQÜÈNCIA (INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, …)

 • Mesures de camps elèctrics de baixa freqüència en un ampli rang de freqüències (16Hz-100kHz)
 • Hi ha camps elèctrics de baixa freqüència en la instal·lació elèctrica dels edificis
 • És molt important que la instal·lació elèctrica tingui presa de terra
 • Evitar l’extensió de cables elèctrics i desconnectar qualsevol aparell elèctric quan no s’utilitzi, especialment a prop del llit
 • Es podria instal·lar un Bioswitch, que és un dispositiu que talla el subministrament elèctric quan no hi ha consum en el circuit, per evitar camps elèctrics als dormitoris

Es van mesurar 17 V/m sense l’extensió de cable, i 157 V/m amb l’extensió de cable

C:\Users\Jose\Documents\A.M 260719\JOSE_180711\JOBS NEW\Web2018\Photos\2020\ElecL_H.jpg

error: Content is protected !!